Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 

 


Regulamin świadczenia usług na portalu ogłoszeniowym wskocz.pl
 
Dział I. Postanowienia ogólne
 
1.        Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez portal ogłoszeniowy Wskocz.pl na stronie  www.wskocz.pl

2.        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a.        Usługobiorca– oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentowaną przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez Wskocz.pl na mocy niniejszego Regulaminu;
b.        Usługi – wszelkie świadczenia Usługodawcy, opisane szczegółowo w Dziale II niniejszego Regulaminu;
c.        Portal – serwis ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.wskocz.pl
d.        Rejestracja – założenie Konta na portalu;
e.        Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia formularza dodawania ogłoszenia oraz spełnienia innych wymogów określonych niniejszym Regulaminem, stanowiący przestrzeń Portalu, gdzie Usługobiorca może zamieszczać lub modyfikować swoje ogłoszenia oraz inne dane;
f.        Ogłoszenie – sporządzone przez Usługobiorcę ogłoszenie dotyczące oferowanej przez niego usługi lub przedmiotu;
g.       Wskocz.pl- darmowe ogłoszenia
h.        Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu, od momentu wejścia na portal;
i.        Administrator – osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Portalu
j.         Strony – Usługodawca i Usługobiorca;
k.        Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług na portalu Wskocz.pl 

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez portal wskocz.pl
 
1.        Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi związane z zamieszczaniem Ogłoszeń.
2.        Zamieszczanie reklam na stronie Wskocz.pl jest płatne i wymaga skontaktowania się z Administratorem Portalu w celu zawarcia odrębnej umowy i ustalenia szczegółów.
3.        Przedmiotem ogłoszeń mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego, prawa UE oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.        Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującymi normami prawno-etycznymi.
5.        Ogłoszenie może zawierać ofertę sprzedaży, kupna, bądź usługi.
6.        Zamieszczanie ogłoszeń w Portalu jest bezpłatne.
7.        Ogłoszenie może zostać wyróżnione w Portalu w okresie jego dostępności na warunkach-cennik poszczególnych usług poniżej:
           - za jedną opcję promowania ogłoszenia koszt wynosi 2.99zł. Za promocję ogłoszenia płaci się poprzez kanały płatności które mogą doliczać prowizję do opłat portalu.

Dział III. Warunki świadczenia usług
 
1.        Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
a.         połączenie z siecią Internet,
b.         dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej,
c.         adres e-mail.
2.        Usługobiorcy przed korzystaniem z Usług Portalu zobowiązani są do zaakceptowania treści Regulaminu.
3.        Zarejestrowanie Konta w Portalu przez Usługobiorców jest każdorazowo całkowicie bezpłatne i będzie wymagało potwierdzenia przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.
4.        Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
5.        Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Usługobiorca mógł zapoznać się z cennikiem.
6.        Ogłoszenia nie mogą zawierać treści reklamowych innych podmiotów konkurencyjnych dla portalu
7.        Niedozwolone jest umieszczanie w treści jednego ogłoszenia danych dotyczących innej oferty, co oznacza, że jedno ogłoszenie dotyczy jednego przedmiotu zgodnego z opisem.
8.        Informacje dotyczące sposobu i formy płatności określa Regulamin portalu
9.        Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a.        podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b.        jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c.        podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d.        zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
10.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
11.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w  szczególności włamaniami do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu informatycznego  Usługobiorcy wirusami.
12.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę jego hasła i loginu do Portalu osobom trzecim.
13.      Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu  rejestracyjnym są nieprawdziwe. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
14.       Wskocz.pl nie odpowiada za ceny podawane przez użytkowników w ogłoszeniach.
15.       Wskocz.pl nie odpowiada za treści ogłoszeń.
16.       Wskocz.pl nie pośredniczy w transakcjach między kupującymi, nie przechowuje także płatności.
17.       Wskocz.pl nie odpowiada na skutki ogłoszeń.
18.       Użytkownik, Usługobiorca korzystając z portalu zgadza się na przetwarzanie podanych danych
           osobowych w celach marketingowych. Wskocz.pl nie udostepnia danych osobowych innym podmiotom.
 
DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
 
1.        Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę.
2.        Usługobiorca w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
3.        Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku  zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
a.        Naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b.        Umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c.        Wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
4.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 
DZIAŁ V. Płatności
 
1.        Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
2.        Usługi promocji ogłoszeń płatne są według podanego Cennika
2.        Ceny towarów i usług są cenami brutto
3.        Cennik Usług stanowi integralną część Regulaminu i jego zmiany wchodzą w życie na takich zasadach, jak zmiany Regulaminu.

Cennik 

a) płatne są opcje promocji ogłoszenia, każda opcja to koszt 2,99 zł

b) zamieszczanie reklam na stronie jest płatne ( stawki ustalamy indywidualnie ) 

4. Płatności dokonujemy poprzez wybranie opcji promocji ogłoszenia, następnie system kieruje nas do panelu gdzie możemy skorzystać z różnych źródeł płatności najlepiej  nam odpowiadających.

 
 
DZIAŁ VI. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności   
 
 
1.        Podanie danych osobowych w Portalu Wskocz.pl w każdym przypadku jest dobrowolne.
2.        Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
3.        Administratorem danych jest Wskocz.pl. Właścicielem jest FU Pinokio, Przysietnica 370, 33-342 Barcice, NIP 734 119 87 16, Regon 492832080
4.        Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Usługobiorcy.
5.        Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Portalu Wskocz.pl w celu:
a.         realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,
b.         w celu rejestracji Konta,
c.         w związku z korespondencją e-mailową,
d.         dla potrzeb technicznych i statystycznych Wskocz.pl,
e.          w celu poinformowania Usługobiorców o nowych ofertach.
6.        Usługobiorcy między sobą mogą kontaktować się wyłącznie poprzez telefon i adres e-mail podany w Ogłoszeniu.
7.        Usługobiorcy zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z danym Ogłoszeniem.
8.        Usługodawca zbiera od Usługobiorców i przetwarza następujące dane osobowe:
a.         imię i nazwisko;
b.         nazwa firmy;
c.         adres siedziby;
d.         adres zamieszkania lub/i korespondencyjny;
e.         adres poczty elektronicznej;
f.          numer telefonu;
7.         Usługobiorca podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
8.         Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.
9.         Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
10.       Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11.       Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np.    organom ścigania).

 Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
DZIAŁ VII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej
 
1.        W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę z Usługodawcą lub obowiązującymi  przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. W  takim przypadku Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
2.        W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy, którego dotyczy powyższe zawiadomienie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za                           jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach Konta.
3.       Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp Konta Usługobiorcy (którego dotyczy powyższe zawiadomienie) lub rozwiązać z nim Umowę, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach Konta. W przypadku                         uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Usługobiorcy lub o rozwiązaniu Umowy
           w trybie natychmiastowym, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV.
4.        Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Przez niewłaściwe korzystanie z Usługi  należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób   wprowadzać w błąd,  a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
5.        Usługodawca  zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych.
 
DZIAŁ VIII. Przepisy końcowe
 
1.        Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
.

 

 

WSKOCZ.PL